TriPart (Flora Series)

Комплект удобрений TriPart T.A. 60 ml

65000

Удобрение PermaBloom T.A. 0,5 л

85000

Удобрение PermaBloom T.A. 1 л

1 50000

Удобрение TriPart Bloom T.A. 0,5 л

85000

Удобрение TriPart Bloom T.A. 1 л

1 50000

Удобрение TriPart Bloom T.A. 5 л

7 20000

Удобрение TriPart Grow T.A. 0,5 л

85000

Удобрение TriPart Grow T.A. 1 л

1 25000

Удобрение TriPart Grow T.A. 5 л

5 55000